Zamówienia Publiczne

Zakres usług

Zamówienia Publiczne


Zamówienia publiczne to dziedzina prawa ukształtowana na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, regulującej zasady udzielania zamówień publicznych i tryby postępowania. Naszym Klientom świadczymy usługi w zakresie opracowywania projektów umów, SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, jak również konsultacji, porad prawnych i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych. Reprezentujemy także naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.