Marek Gołąb

Radcowie prawni

Marek Gołąb


+48 608 562 725 golab@radcaprawny.pro

Studiował prawo na Uniwersytecie Marii- Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pt. „Umowa deweloperska”, pisaną pod kierunkiem Prof. Dr hab. Zofii Policzkiewicz, obronił z wynikiem bardzo dobrym.
Po odbyciu aplikacji radcowskiej i zdaniu z wyróżnieniem egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie administracyjnym- w szczególności prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami, prawie nieruchomości oraz odszkodowaniach majątkowych i osobowych, a także prawie publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych

Jego praktyka obejmuje między innymi zastępstwo procesowe w sprawach sądowych oraz w postępowaniu administracyjnym, tworzenie i opiniowanie umów w zgodzie z przepisami prawa i interesem prawnym klienta, stałą obsługę prawną dużych podmiotów gospodarczych i publicznych.

Włada językiem angielskim. Znajomość języka angielskiego prawniczego potwierdzona certyfikatami.