Mamy kolejną wygraną, tym razem przeciwko PKO BP SA o unieważnienie umowy o kredyt w CHF !

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 22 września 2021 r. wydanym w sprawie naszej Klientki:

  • zasądził od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszej Klientki kwotę 79.463.47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,
  • ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z Umowy Kredytu Mieszkaniowego zawartej pomiędzy naszą Klientką a Bankiem,
  • zasądził od Banku na rzecz naszej Klientki kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny. Bankowi przysługuje apelacja.