Zamówienia Publiczne

Zakres usług

Zamówienia Publiczne


Zamówienia publiczne to dziedzina prawa ukształtowana na gruncie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych regulująca w szczególności zasady udzielania zamówień publicznych i tryby postępowania o udzielenie zamówienia, zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych, a także środki ochrony prawnej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Swoim klientom świadczymy usługi w zakresie opracowywania projektów umów, SIWZ oraz pozostałej dokumentacji przetargowej, udzielania konsultacji, porad prawnych i opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych w tym postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, korzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą.