Postępowania sądowe i administracyjne

Zakres usług

Postępowania sądowe i administracyjne


Prawnicy naszej Kancelarii posiadają bogate, poparte wieloletnią praktyką doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i administracyjnych.

W ramach tej specjalizacji reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami ścigania, między innymi w sprawach z zakresu :

Prawa cywilnego w tym: nabycie i utrata własności, zasiedzenie, użytkowanie wieczyste, służebności, wierzytelności, najem i dzierżawa, umowy bankowe, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy agencyjne, umowy komisu, umowy spółki, umowy nienazwane, darowizny, renty, papiery wartościowe, spadki, testamenty

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w tym: ustalenie istnienia stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, świadczenia rentowe, świadczenia emerytalne, odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki przy pracy, układy zbiorowe, odpowiedzialność za naruszenie praw pracownika, inne spory o roszczenia ze stosunku pracy

Prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym: wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, obowiązek alimentacyjny, ustanowienie opieki nad małoletnim, kuratela

Prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego w tym: pozwolenia, koncesje, licencje, wydanie decyzji administracyjnej, odwołanie od decyzji lub postanowienia organu administracji publicznej, skargi do sadu administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawa podatkowego w tym: reprezentacja przed urzędem skarbowym

Prawa ochrony konkurencji i konsumenta w tym: gwarancja, rękojmia, zwrot towaru, umowy z bankiem, umowy ubezpieczeniowe, umowy z biurem turystycznym, nieuczciwa reklama

Prawa wykroczeń w tym: obrony w sprawach o wykroczenia

Prawa karnego w tym: reprezentacja powoda cywilnego w postępowaniu karnym, reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, prywatny akt oskarżenia